Obchodní podmínky

ÚVOD:

 • Pokud jste se rozhodli, koupit zboží v mém obchodě je třeba si přečíst obchodní podmínky, k oboustranné spokojenosti kupujícího i prodejce.
 • Kupující (též Spotřebitel) je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží a uzavřením kupní smlouvy.

NÁKUP ZBOŽÍ:

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží, (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném,
  • způsobu doručení objednávaného zbožím,
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací).
 • Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí objednávku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.
 • Nabízíme zboží různých druhů oblečení, dámské, pánské, dětské, textilní doplňky pod značkou Hanija a kabelky pod značkou J.HaLL.
 • Zboží námi nabízené si můžete prohlédnout v kategorii ZBOŽÍ, výrobky zde jsou zdokumentovány co nejpodrobněji, ke každému výrobku je přidán popis zboží a možných velikostí.
 • Výrobky jsou stříhány a šity jednotlivě, skladové zásoby jsou minimální, zboží připravujeme po přijetí objednávky.
 • V případě, že po objednání dojde z naší strany k nějaké komplikaci (chybí mat., nějaké komponenty, nebo je porucha strojů nebo jiného zařízení) zavazujeme se dát vám vědět neprodleně a případně vaši objednávku zrušit, abyste nebyli vázáni čekací dobou delší než byla původně sjednána.
 • Pokud nebudou, pro vás podané informace dostačující prosím napište nám o podrobnější informace na emailovou adresu. Rádi vám odepíšeme.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Webový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

DOBA DODÁNÍ:

 • Zboží vystavené v našem obchodě jsme schopni připravit do 7 dnů od připsání peněz na účet a ihned po té odeslat.
 • Pokud se jedná o zboží na míru nebo s úpravou jsme schopni připravit objednávku do 14 dnů od připsání peněz na účet.
 • Pro objednávky pro skupiny a větší množství zboží, je doba dodání sjednávána individuálně.
 • Pokud dojde k neočekávané komplikaci, budete ihned informováni a věc budeme řešit individuálně.

ZPŮSOB DODÁNÍ:

 • Standardně balíky dodáváme českou poštou jako doporučený dopis nebo balík do ruky.
 • Při dodání zboží na dobírku je poštovné dodatečně připočítáno k hodnotě zboží plus balné.
 • Pokud máte smlouvu s nějakým dopravcem/kurýrem je možné zboží vyzvednout přímo v dílně.
 • Ceny dopravy jsou uváděny individuálně u každého zboží.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se, zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • výše uvedené podmínky neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
 • Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, jejich neporušenost).
 • Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je například nekompletní nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: Hana Jandáčková, Dukelská 827, 54901 Nové Město nad Metují. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 • Cena poštovného může být dodatečně upravena podle množství zboží a velikosti balíku.
 • Zboží balíme do igelitových obálek.

KATEGORIE ZBOŽÍ:

 • Zboží vyrábíme ve třech kategoriích:
  • JEDEN ORIGINÁL – takto označené kusy jsou vyrobeny pouze v jednom kusu od velikosti a duhu. Z materiálů kterého je jen minimální množství.
  • MALÉ SÉRIE – takto označené kusy jsou vyrobeny v menší sérii od velikosti i druhu.
  • STÁLÝ KUS – takto označené výrobky jsou stálím sortimentem, který se stále doplňuje.

ZBOŽÍ NA ZAKÁZKU:

 • Pokud se vám líbí zboží, které je v naší nabídce, ale potřebujete specifickou velikost nebo úpravu, napište mi zprávu a individuálně vytvoříme návrh, který bude vyhovovat oběma stranám.
 • Za takto individuálně připravovaný produkt účtuji navíc 10% z ceny výrobku.
 • Další možností je výroba kostýmů a týmových produktů na zakázku (můžu tisknout i týmová loga…).
 • Pro odběr více než 10 ks výrobků účtuji 10% slevu z celkové ceny.

ZBOŽÍ SE SLEVOU:

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Zlevněné zboží může být z více důvodů:
  • Vada (zboží je označeno a je na etiketě napsáno, jaká vada na zboží je)
  • Doprodej (zboží je z předchozích sezón, poslední kusy)
 • U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

ZPŮSOB PLATBY:

 • Hotově přímo v dílně: V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 • Na dobírku při převzetí: V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Cena zboží je navýšena o poštovné a balné.
 • Předem na účet: V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • Faktura za zboží je přiložena v balíku u zboží. Datum na faktuře je zároveň datem, od kterého se počítá záruční doba.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené předem uvedené výši.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY :

 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 • V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Písemně, odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (nesmíme dle Fler.cz uvádět).  Elektronicky, na emailovou adresu prodávajícího.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Věříme v individuální řešení problémů.
 • Formulář pro vrácení.

REKLAMACE:

 • Reklamace nemůže být uznána na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 • O výsledku reklamace bude Kupující vyrozuměn telefonicky, sms zprávou, e-mailem či jiným prostředkem.
 • Nelze reklamovat vady produktu, které vznikly: chybným užíváním, přetížením produktu (byť jednorázovým) a nevhodnou péčí o produkt. Rovněž nelze reklamovat vady, pro které byla poskytnuta sleva a které byly známy v době uzavření kupní smlouvy.
 • Zboží na reklamaci musí být předáno dokonale očištěné – vnitřní i vnější povrchy, bez obsahu. Znečištěné zboží bude obratem odesláno zpět bez započetí reklamačního procesu.
 • Nelze přijmout do reklamace zboží, jež není vybaveno: řádně vyplněným reklamačním protokolem a současně kopií dokladu o koupi či jiným dokladem zakládajícím záruční dobu. Takové zboží bude odesláno obratem zpět bez započetí reklamačního procesu.
 • O vyřízení reklamace je rozhodnuto do zákonné lhůty 30 dnů. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo neúměrně dlouhou.
 • V případě potvrzení reklamace je na reklamačním protokolu uveden způsob opravy, případně další způsob řešení reklamace. Rovněž je Prodávající povinen uvést důvod zamítnutí.
 • Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně.
 • Věříme v individuální řešení problémů.

ZÁRUČNÍ DOBA:

 • Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tedy dnem uvedeným na faktuře, paragonu či na záručním listě.
 • Záruční doba činí 24 měsíců, jako u jakéhokoliv jiného spotřebního zboží.
 • Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou – II. jakost (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci II. jakosti, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky.
 • Záruka na zboží může být dodatečně ukončena, pokud jsou zjištěny následující skutečnosti: zboží bylo upraveno a opraveno někým jiným než výrobcem, životnost zboží byla neúměrně snížena nevhodným užíváním produktu či jeho údržbou, zboží bylo spotřebitelem pře prodáno a nelze prokázat vztah mezi smluvními stranami vůči Prodávajícímu.
 • Záleží na míře používání věci.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
 • Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

OBCHOD DO ZAHRANIČÍ:

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

VŠEOBECNÉ:

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Pokud jsou v kupní smlouvě (přímo ve formuláři objednávky) smluveny jiné podmínky jsou nadřazeny těmto obchodním podmínkám. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
 • Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.
 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém obchodu.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 • Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po zakoupení zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Nebo může být předána osobně, či vložena ke zboží.
 • Jako doklad o záruce (záruční list) je vystavován ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství, případně kód produktu).
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • Na portálu fler.cz není možné uvádět osobní údaje a kontakty jako tel. čísla emailové a webové adresy, proto prosím ke komunikaci v rámci fler objednávek využívejte pouze fler poštu nebo zprávy k objednávkám.
 • Pokud byste mě chtěli kontaktovat osobně, můžete například přes kontaktní formulář.

Děkuji Hanija